Personal tools
You are here: Home Members Latvija Latviešu valodas aģentūra Latviešu

Latviešu

Latviešu valodas aģentūra

Institūcijas valstiskā piederība

Latvijas Republika

Dibināšanas gads

2003. gads

Institūcijas veids

Tiešās pārvaldes iestāde

Institucionālā padotība

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Institūcijas darbības mērķvaloda

Latviešu valoda (valsts valoda)

Institūcijas darbības mērķis, uzdevumi un nozīmīgāko aktivitāšu, pasākumu apraksts

Mērķis: latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīga attīstība.

 

Funkcijas:

1) analizēt latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;

2) nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;

3) paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē.

 

Uzdevumi:

1) organizē un nodrošina sociolingvistisko pētījumu veikšanu par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporas valstīs;

2) organizē latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvi visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā, sniedz atbalstu mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē;

3) plāno, ievieš un vada projektus, (seminārus, kursus pedagogu tālākizglītībai u.c.) latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru komunikācijas jomā;

4) sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;

5) īsteno projektus valsts valodas attīstībai (valodas normu avotu – vārdnīcu, rokasgrāmatu – izveide, projekti informācijas tehnoloģiju jomā u.tml).;

6) organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu;

7) sniedz konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas u.c. valodas prakses jautājumos, nodarbojas ar citvalodu personvārdu atveides un identifikācijas jautājumiem atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;

8) sniedz lingvistiskus atzinumus par noteiktiem tekstiem vai to daļām (piem., pēc tiesībsargājošo institūciju pieprasījuma);

9) organizē pasākumus, kas popularizē valsts valodas attīstību, veicina tās lietošanu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā.

Atbildīgā persona

LVA direktors

Dr. habil. philol. Jānis Valdmanis

Darbinieku skaits

22 darbinieki

Periodiskie un seriālizdevumi

1.    Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums.

2.    Tagad: zinātniski metodisks izdevums. Žurnāls.

3.    Bilingvālo mācību skolotājiem: zinātniski metodisku rakstu krājums.

Institūcijas adrese

Lāčplēša iela 35-5

Rīga, LV-1011

Latvija

www.valoda.lv

Iespējamās saziņas valodas

Angļu, vācu, krievu valoda

Igauņu, lietuviešu valoda (vēlams rakstu formā)

Valodas, kurās institūcija var saņemt informāciju

Franču, somu, zviedru valoda

Document Actions