Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution svenska

svenska

Rigadeklarationen
om Nationell och europeisk språkpolitik
antagen av Efnils generalförsamling den 13 november 2007
1.    Språklig mångfald är grundläggande för Europas identitet och kulturarv. Denna mångfald har en viktig social dimension: den gör det möjligt för alla invånare i medlemsstaterna att delta i samhällslivet som fullvärdiga medborgare. Europeisk språklig mångfald och utvecklingen av en flerspråkig kompetens hos medborgarna behöver ökat stöd både av de nationella regeringarna och av Europeiska unionens institutioner.
2.    Samordning och samverkan mellan nationell och europeisk politik kan lyckas bara om ansvariga institutioner har kontakt med varandra. På så sätt kan man säkerställa att planer och riktlinjer stämmer någorlunda överens och att åtgärder blir effektiva. Efnil uppmanar därför medlemsstaternas regeringar och Europeiska unionens institutioner att inrätta ett permanent samordningssekretariat och ett expertråd för språkplanering och språkforskning, i enlighet med den resolution som antogs av Europeiska parlamentet den 4 september 2003 [2003/2057 (INI)]. Efnil vill påpeka att både sekretariatet och expertrådet kan utnyttja den professionella kompetensen och expertisen hos existerande språknätverk såsom Eblul och ELC samt givetvis Efnil. Det arbete dessa grupper bedriver bör stödjas av Europeiska unionen. Efnil uppmanar Europeiska kommissionen att utverka de legala förutsätt­ningar som krävs för detta stöd.
3.    Nationella och europeiska språkpolitiska åtgärder bör vara målinriktade och bygga på en gedigen kunskap om språkliga fakta. Empiriska data avseende språk­situationen och språkbrukarnas attityder i språkfrågor bör samlas in regelbundet, så att man får ett underlag för att utvärdera och påverka nationell och europeisk språkpolitik. Vi föreslår att ekonomiskt och institutionellt stöd ställs till förfogande för att a) harmonisera och utveckla nationella databaser om språkförhållanden och b) utveckla en översiktsstudie av språksituationen inom Europeiska unionen i stil med Europisk språkinformationsbas (European Language Monitor) med samma räckvidd och ambitionsnivå som databasen European Social Surveys.
4.    Det är Efnils åsikt att i reformfördraget (Lissabonfördraget) och andra officiella dokument från Europeiska unionen skall begreppet respekt för kulturell och språklig mångfald tolkas som aktivt stöd för kulturell och språklig mångfald.
 
Document Actions