Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution slovenščina

slovenščina

Riška resolucija
o državni in Evropski jezikovni politiki
sprejeta na občnem zboru EFNIL 13. novembra 2007 v Rigi
1.    Bistvena lastnost evropske identitete in kulturne dediščine je jezikovna raznolikost. Ta ima odločilno družbeno razsežnost: vsakemu državljanu vsake države članice zagotavlja udeležbo v družbenem življenju in polne državljanske pravice. Za ohranitev evropske jezikovne raznolikosti in za razvoj večjezičnosti pri evropskih državljanih je potrebna nadaljnja in močnejša podpora tako državnih vlad kakor ustanov Evropske zveze.
2.    Uspešno usklajevanje in sodelovanje med posameznimi državnimi in evropskimi strategijami sta dosegljivi le, če so razni jezikovnopolitični organi in njihove ideje povezani, tako da se zagotovi njihovo medsebojno zbliževanje in da so politični ukrepi učinkoviti. EFNIL zatorej poziva vlade držav članic in ustanove Evropske zveze, da skladno z resolucijo, ki jo je 4. septembra 2003 sprejel Evropski parlament [2003/2057 (INI)], ustanovijo stalno koordinacijsko pisarno in svetovalno komisijo strokovnjakov za jezikovno načrtovanje in raziskovanje. EFNIL opozarja, da bi se tako pisarna kot komisija lahko opirali na strokovno zmogljivost in znanje obstoječih jezikovnih mrež, kot so EBLUL, ELC in sam EFNIL. Delo takih strokovnih skupin bi morala podpirati Evropska zveza. EFNIL poziva Evropsko komisijo, da ustvari nujno pravno podlago za tako podporo.
3.    Državni in evropski jezikovnopolitični ukrepi naj bodo ciljno usmerjeni in naj temeljijo na zanesljivem poznanju jezikovne resničnosti. Izkušenjski podatki o jezikovnem položaju in o jezikovni naravnanosti govorcev bi se morali redno zbirati, da bi se zagotavljala ustrezna in zadostna podlaga za spremljanje učinkov državnih in evropskih političnih ukrepov. Predlagamo, da naj bo finančna in institucionalna podpora na voljo (a) za usklajevanje in razvoj državnih jezikovnih podatkovnih zbirk ter (b) za razvoj vseevropskih jezikovnih razvidov, kot je Evropski jezikovni opazovalnik, s podobnim dosegom in razčlenjenostjo (na jezikovnem področju), kakršno izkazuje Evropska družboslovna raziskava.
4.    Stališče EFNIL je, da je treba v Reformni pogodbi in drugih uradnih listinah Evropske zveze omenjano spoštovanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti razlagati kot dejavno podpiranje te raznolikosti.

 

Document Actions