Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution slovenčina

slovenčina

Rezolúcia
o národnej a európskej jazykovej politike
prijatá na generálnom zasadnutí EFNIL u v Rige 13. novembra 2007
1.    Jazyková mnohorakosť je základnou charakteristikou identity Európy a jej kultúrneho dedičstva. Táto rôznorodosť má aj svoju dôležitú sociálnu dimenziu: zabezpečuje spoločenskú účasť a úplné občianske práva všetkých občanov členských štátov. Európska jazyková diverzita a rozvoj viacjazykovej kompetentnosti občanov Európy vyžadujú od národných vlád a inštitúcií Európskej únie ďalšiu a intenzívnejšiu podporu.
2.    Úspešnú koordináciu a spoluprácu medzi národnými a európskymi stratégiami možno dosiahnuť len tak, že sa spoja rozličné politické inštitúcie a idey, čím sa zabezpečí vhodné zblíženie týchto stratégií a efektivita politických opatrení. EFNIL preto vyzýva vlády členských štátov a inštitúcie Európskej únie, aby v zmysle rezolúcie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2003 [2003/2057 (INI)] založili Stále koordinačné centrum a Grémium expertov pre jazykové plánovanie a výskum jazykov. EFNIL pripomína, že Centrum i Grémium expertov môžu využiť odbornú kompetenciu a skúsenosť už jestvujúcich jazykových sietí, ako sú EBLUL, ELC a aj samotné EFNIL. Prácu uvedených expertných skupín bude podporovať Európska únia. EFNIL vyzýva Európsku komisiu vytvoriť potrebný právny rámec na túto podporu.
3.    Národné a európske politické opatrenia by mali byť cielené a mali by sa opierať o solídne znalosti jazykových faktov. Mali by sa pravidelne vykonávať analýzy empirických údajov o jazykovej situácii a jazykových postojoch hovoriacich, aby účinky národných a európskych jazykovo orientovaných politík boli primerané a aby sa zároveň vytvorila dostatočná základňa na ich monitorovanie. Navrhujeme, aby sa finančné a inštitučné zabezpečenie sústredilo najmä a) na harmonizáciu a rozvoj národných lingvistických databáz a b) na rozvoj opatrení, týkajúcich sa európskych jazykov v EU, ako je napríklad Monitor európskych jazykov (European Language MonitorELM) s podobne širokým záberom a detailnosťou, ako je to pri Európskom spoločenskom prieskume (European Social Survey, ESS).,
4.    Podľa EFNILu rešpektovanie kultúrnej a jazykovej mnohorakosti Európy Reformnej zmluvy a iných oficiálnych dokumentov Európskej únie sa bude vnímať ako aktívna podpora kultúrnej a jazykovej diverzity.


Document Actions