Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution polski

polski

Rezolucja Ryska EFNIL-u
w sprawie krajowej i europejskiej polityki językowej
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne EFNIL-u 13 listopada 2008
1.    Różnorodność językowa jest zasadniczą cechą tożsamości Europy i jej dziedzictwa kulturalnego. Ta różnorodność przyjmuje istotny wymiar społeczny: ona zapewnia każdemu obywatelowi każdego państwa członkowskiego uczestnictwo społeczne i pełne obywatelstwo. Europejska różnorodność językowa i rozwój wielojęzycznej kompetencji obywateli Europy wymaga dalszego i mocniejszego wsparcia zarówno ze strony rządów krajowych, jak i instytucji Unii Europejskiej.
2.    Skuteczną koordynację i współpracę różnych krajowych z europejską polityką językową można osiągnąć tylko wtedy, jeśli różne ciała realizujące politykę i ich ideologie są wzajemnie powiązane, zapewniając, że polityki dostatecznie się do siebie upodabniają, a stosowane środki są efektywne. Dlatego EFNIL wzywa rządy krajów członkowskich i instytucje Unii Europejskiej do powołania stałego Biura Koordynacyjnego i Zespołu Doradczego ekspertów w zakresie planowania językowego i badań języka, zgodnie z rezolucją przyjętą przez Parlament Euro­pejski 4 września 2003 [2003/2057 (INI)]. EFNIL zwraca uwagę na to, że zarówno Biuro, jak i Zespół mogą korzystać z profesjonalnej kompetencji i ekspertyzy istniejących sieci językowych, takich jak EBLUL, ELC i sam EFNIL. Praca takiej grupy eksperckiej powinna być wspierana przez Unię Europejską. EFNIL apeluje do Komisji Europejskiej o niezbędne podstawy prawne tego wsparcia.
3.    Środki polityki krajowej i europejskiej powinny być zorientowane na cel i opierać się na solidnej znajomości faktów językowych. Dane empiryczne odnoszące się do sytuacji języka i do językowych postaw użytkowników języka powinny być zbierane regularnie, by dostarczyć właściwej i wystarczającej podstawy do śledzenia krajowych i europejskich polityk wobec języka. Proponujemy, by finansowe i instytucjonalne wsparcie można było uzyskać (a) na bazy danych dotyczących harmonizacji i rozwoju języka narodowego i (b) na rozwój empirycznych badań nad językiem obejmujących całą Unię Europejską, takich jak Europejski Monitor Językowy, podobnych (w dziedzinie języka) pod względem zakresu i szczegółów do Europejskich Badań Społecznych (ESS).
4.    Zdaniem EFNIL-u występujace w Traktacie reformującym i w innych oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej poszanowanie kulturalnej i językowej różnorodności Europy powinno być rozumiane jako aktywne popieranie różnorodności kultural­nej i językowej.

 

Document Actions