Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution Nederlands

Nederlands

De Riga resolutie van EFNIL
over nationale en Europese taalpolitiek
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van EFNIL op 13 november 2007
1.    Taalverscheidenheid is een wezenskenmerk van de Europese identiteit en van het cultureel erfgoed van Europa. Die verscheidenheid heeft ook een belangrijke sociale dimensie: ze garandeert volwaardige deelname en burgerschap aan alle burgers van elke Lidstaat. De Europese taaldiversiteit en de actieve meertaligheid van de burgers in Europa vereisen verdere en sterkere ondersteuning van zowel de nationale regeringen als van de instellingen van de Europese Unie.
2.    De coördinatie en samenwerking tussen het nationale en het Europese beleidsniveau kunnen enkel succes hebben als de verschillende beleidsinstellingen en hun ideeën met elkaar verbonden worden, om ervoor te zorgen dat het beleid voldoende convergeert en dat beleidsmaatregelen effect sorteren. EFNIL doet daarom een beroep op de Regeringen van de Lidstaten en op de instellingen van de Europese Unie om een permanent Coördinatiebureau in stellen, evenals een Adviesraad van experts op het gebied van taalplanning en -onderzoek, in de lijn van de Resolutie die het Europese Parlement op 4 september 2003 heeft aangenomen [2003/2057 (INI)]. EFNIL wijst erop dat zowel het Bureau als de Raad een beroep kunnen doen op de kennis en deskundigheid van bestaande taalnetwerken zoals EBLUL, ELC en EFNIL zelf. Het werk van zulke expertisenetwerken moet eveneens door de Europese Unie worden ondersteund. EFNIL verzoekt de Europese Commissie om de hiertoe benodigde wettelijke basis tot stand te brengen.
3.    Nationale en Europese beleidsmaatregelen moeten doelgericht zijn en gebaseerd op een gedegen feitenkennis. Daarom moeten regelmatig empirische data over de taalsituatie en over de attitudes van taalgebruikers worden verzameld, als een geschikte en voldoende betrouwbare basis voor het monitoren van het nationale en Europese taalgerichte beleid. Wij pleiten voor financiële en institutionele onder­steuning voor (a) het harmoniseren en verder ontwikkelen van nationale databestan­den met referentiegegevens en (b) et ontwikkelen van overzichten van talige re­ferentiegegevens op Europese schaal zoals de Europese Taal Monitor, die qua bereik en diepgang vergelijkbaar zijn met de bestaande European Social Survey (ESS).
4.    Het is de overtuiging van EFNIL dat in het Hervormingsverdrag en andere officiële documenten van de Europese Unie respect voor de culturele en taaldiversiteit van Europa geïnterpreteerd moet worden als actieve ondersteuning.

 

Document Actions