Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution lietuvių kalba

lietuvių kalba

EFNIL Rygos rezoliucija
dėl valstybių ir europos kalbų politikos
priimta EFNIL Generalinės asamblėjos 2007 m. lapkričio 13 d.
1.    Kalbinė įvairovė yra esminė europinio tapatumo ir kultūros paveldo ypatybė. Ši įvairovė apima ypač svarbų socialinį matmemį: ji užtikrina kiekvienos valstybės narės kiekvieno piliečio visuomeninį veiklumą ir visavertę pilietybę. Europos kalbinę įvairovę ir Europos piliečių daugiakalbės kompetencijos ugdymą turėtų aktyviau paremti tiek valstybių vyriausybės, tiek Europos Sąjungos institucijos.
2.    Nacionalinių politikų ir Europos politikos koordinavimas ir kooperavimas bus sėkmingas tik tuomet, jeigu įvairios politiką formuojančios ir vykdančios institucijos bendradarbiaus tarpusavyje ir keisis idėjomis, nes tik tokiu būdu įmanoma užtikrinti pakankamą jų vykdomos politikos darną ir jos priemonių veiksmingumą. Todėl EFNIL, remdamasis Europos Parlamento 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliucija [2003/2057 (INI)], ragina valstybių narių vyriausybes ir Europos Sąjungos institucijas įsteigti nuolatinę koordinavimo įstaigą ir patariamąją kalbų planavimo ir kalbų tyrimo ekspertų tarybą. EFNIL pabrėžia, kad ir koordinavimo įstaiga, ir patariamoji kalbų planavimo ir kalbų tyrimo ekspertų taryba gali remtis jau veikiančių kalbų tinklų, tokių kaip EBLUL, ELC ir pats EFNIL, profesine kompetencija ir patirtimi. Europos Sąjunga turėtų remti šių ekspertinių grupių veiklą. EFNIL ragina Europos Komisiją sudaryti reikiamą teisinį tokios paramos pagrindą.
3.    Nacionalinių politikų ir Europos politikos priemonės turėtų būti tikslingos ir paremtos tvirtu kalbinių faktų išmanymu. Siekiant sudaryti tinkamą ir pakankamą su kalba susijusių nacionalinių politikų ir Europos politikos priemonių stebėsenos pagrindą, būtina reguliariai rinkti empirinius duomenis apie kalbinę padėtį ir kalbų vartotojų kalbines nuostatas. Siūlome, kad ši finansinė ir institucinė parama būtų teikiama: a) su kalbomis susijusių duomenų nacionalinėms bazėms suderinti ir vystyti; b) Europos Sąjungos masto kalbų tyrimams, tokiems kaip Europos kalbų tyrimai, turiniu ir elementais panašiems (kalbos srityje) į Europos socialinius tyrimus (European Social Survey), rengti.
4.    EFNIL įsitikinęs, kad Reformų sutartyje ir kituose Europos Sąjungos oficialiuosiuose dokumentuose reiškiama pagarba Europos kultūrinei ir kalbinei įvairovei turi būti suprantama kaip aktyvi pagalba kultūrinei ir kalbinei įvairovei.

 

Document Actions