Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution dansk

dansk

 

EFNIL's Rigaresolution
om national og europæisk sprogpolitik
Godkendt af EFNIL's generalforsamling den 13. november 2007
1.    Sproglig mangfoldighed er et grundlæggende særkende ved europæisk identitet og kulturarv. Denne mangfoldighed har en afgørende social dimension: Den gør det muligt for alle borgere i medlemsstaterne at deltage i samfundslivet som fuldvær­dige borgere. Europæisk sproglig mangfoldighed og udvikling af flersproglig kom­petence hos Europas borgere kræver mere og stærkere støtte både fra de nationale regeringer og Den Europæiske Unions institutioner.
2.    Koordinering og samarbejde mellem national og europæisk politik kan kun lykkes hvis de ansvarlige institutioner og deres ideer er forbundet med hinanden. Derved kan man sikre at planer og retningslinjer stemmer overens, og at de politiske tiltag bliver effektive. EFNIL opfordrer derfor medlemsstaternes regeringer og Den Europæiske Unions institutioner til at oprette et permanent koordineringssekre­tariat og et ekspertråd for sprogplanlægning og sprogforskning, i overensstemmelse med den resolution der blev tiltrådt af Europaparlamentet den 4. september 2003 [2003/2057 (INI)]. EFNIL gør opmærksom på at både koordineringssekretariatet og ekspertrådet kan udnytte den professionelle kompetence og ekspertise der findes i eksisterende sproglige netværk som EBLUL, ELC og EFNIL selv. Disse ekspert­gruppers arbejde bør støttes af Den Europæiske Union. EFNIL opfordrer Den Euro­pæiske Kommission til at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag for denne støtte.
3.    Nationale og europæiske sprogpolitiske tiltag bør være målrettede og bygge på grundig viden om de sproglige kendsgerninger. Empiriske data der vedrører sprog­situationen og sprogbrugernes holdninger i sprogspørgsmål, bør indsamles regel­mæssigt, så der skabes grundlag for at overvåge national og europæisk sprog­politik. Vi foreslår at der tilvejebringes økonomisk og institutionel støtte til at (a) harmonisere og udvikle nationale databaser om sprogforhold og (b) udvikle over­sigtsstudier af sprogsituationen i Den Europæiske Union i stil med European Language Monitor, med samme rækkevidde og detaljeringsgrad som databasen European Social Surveys.
4.    Det er EFNIL's opfattelse at i reformtraktaten og andre formelle dokumenter fra Den Europæiske Union bør respekt for Europas kulturelle og sproglige mang­foldighed fortolkes som aktiv støtte til kulturel og sproglig mangfoldighed.

 

Document Actions