Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution čeština

čeština

Rezoluce z Rigy
o národní a evropské jazykové politice
Schváleno všeobecným shromážděním EFNIL 13. listopadu 2007
1.    Jazyková různost je podstatnou charakteristikou evropské identity i kulturního bohatství. Tato různost má v sobě zásadní dimensi společenskou: zajišťuje společenskou účast a plné občanství každému občanovi každého členského státu. Evropská jazyková různost a rozvoj mnohojazyčné kompetence občanů Evropy potřebují další a silnější podporu jak od národních vlád tak od institucí Evropské unie.
2.    Úspěšné koordinace a spolupráce mezi různými národními politikami a politikou evropskou lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li různé orgány, které politiku vytvářejí, a jejich ideje propojeny tak, aby se zajistilo, že tyto politiky se dostatečně sobě přibližují a aby byla politická opatření účinná. EFNIL proto vyzývá vlády členských států a instituce Evropské unie, aby vytvořily stálý Koordinační úřad a Poradní výbor expertů pro jazykové plánování a výzkum jazyka, a to ve shodě s rezolucí přijatou Evropským parlamentem 4. září 2003 [2003/2057(INI)]. EFNIL poukazuje na to, že jak tento Úřad tak Výbor se může co do profesionální kompetence a expertízy obracet na existující jazykové sítě jako je EBLUL, ELC a samotná EFNIL. Práce takovýchto expertních skupin by měla být podporována Evropskou unií. EFNIL vyzývá Evropskou komisi, aby pro tuto podporu vytvořila potřebnou legální základnu.
3.    Politická opatření národní a evropská by měla být cílená a založená na solidní znalosti jazykových faktů. Proto by se měla empirická data vztahující se k jazykové situaci a jazykovým postojům shromažďovat pravidelně, aby se tak získala adekvátní a dostatečná báze pro monitorování národních a evropských politik orientovaných na jazyk. Navrhujeme, aby se zpřístupnila finanční a insti­tuční podpora pro (a) harmonizaci a rozvoj národních databází vztahujích se k jazyku a pro (b) rozvoj Evropského jazykového monitoru (European Language Monitor), podobného (v oblasti jazyka) rozsahem a bohatstvím Evropským sociál­ním přehledům (European Social Survey).
4.    EFNIL je toho mínění, že v Reformní smlouvě (Reform treaty) a jiných formálních dokumentech Evropské unie se respektování kulturní a jazykové různosti Evropy musí vykládat jako aktivní podpora kulturní a jazykové různosti.
Document Actions