Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Riga Resolution български

български

Резолюцията от Рига
за националната и европейска езикова политика
приета на Общото събрание на EFNIL в Рига на 13 ноември 2007 г.
1.    Езиковото многообразие е съществен белег на европейската идентичност и нейното културно наследство. Това многообразие има решаващо социално измерение като последица: осигурява на всички граждани от страните-членки обществен ангажимент и пълно гражданско право. Европейското езиково многообразие и развитието на многоезичността у гражданите на Европа поставят пред националните правителства и пред институциите на EC изискването за допълнително и по-силно насърчаване на тези процеси.
2.    Успешната координация и съвместна работа между отделните национални и европейски стратегии може да бъде постигната само ако различните политически инстанции и техните представи една за друга се приведат във взаимовръзка, за да осигурят достатъчно сближаване между стратегиите и ефективност на политическите мерки. EFNIL  призовава във връзка с това правителствата на страните-членки и институциите на EC по смисъла на резолюцията на ЕП от 4. септември 2003 [2003/2057 (INI)] към създаване на постоянно координационно бюро и съвещателен орган, към чиято езикова компетенция и експертиза могат да посегнат съществуващите езикови мрежи като EBLUL,ELC,EFNIL. Работата на такива експертни групи трябва да се насърчава от EC. EFNIL призовава ЕК да създаде необходимите правни основания за това поощрение.
3.    Националните и европейските мерки трябва да са ориентирани към една цел и да се опират на солидното познание на езиковите факти. Редовно трябва
да се подават и подробно наблюдават емпирични данни към езиковите институции, за да се измерват въздействията на националните и европейски езикови мерки. Настояваме да се предостави финансово и институционално насърчение за: а) развитието и хармонизирането на националните езиково обвързани бази-данни и б) развитието навсякъде в EC
на езикови формирования като Европейски Езиков монитор (EEM) с подобен обхват и детайлизация като EuropeanSocialSurvey (ESS).
4. EFNIL е на мнение, че в договора за реформи и в други официални документи на EC трябва да се проявява разбиране към посочения респект за културното и езиково многообразие в Европа под формата на активно насърчаване на културното и езиково многообразие.
Document Actions